英語英語 日語日語 韓語韓語 法語法語 德語德語 西班牙語西班牙語 意大利語意大利語 阿拉伯語阿拉伯語 葡萄牙語葡萄牙語 俄語俄語 芬蘭語芬蘭語 泰語泰語 丹麥語丹麥語 對外漢語對外漢語

越南語學習網

  • 高級搜索
  • 收藏本站
  • 網站地圖
  • RSS訂閱
  • 設為首頁
  • TAG標簽
  • TAG列表
  • 關鍵字列表
當前位置: 首頁 » 越南語閱讀 » 越南語故事 » 正文

Chi?c h?p s?t bi?t nói 鐵爐

時間:2023-04-12來源:互聯網 進入越南語論壇
核心提示:H?i ?y, c m?t hong t? b? m?t m? ph th?y b?t cc ?em nh?t trong m?t chi?c l s??i. ? nhi?u n?m tri qua, n
(單詞翻譯:雙擊或拖選)
H?i ?y, có m?t hoàng t? b? m?t m? phù th?y b?t cóc ?em nh?t trong m?t chi?c lò s??i. ?ã nhi?u n?m trôi qua, nh?ng ch?a có ai ??n gi?i thoát cho chàng.
Có m?t công chúa ? n??c kia ?i ch?i r?ng, m?i ng?m cây c? bên ???ng, nàng b? l?c lúc nào không hay. ?ã chín ngày r?i, nàng ?i lang thang trong r?ng sâu, ??n ngày th? chín nàng ??n tr??c m?t chi?c h?p b?ng s?t. V?a m?i t?i bên thì có ti?ng ng??i v?ng ra:
- Nàng ? ?âu t?i ?ây và nàng mu?n ?i ?âu n?a?
Công chúa ?áp:
- Tôi l?c r?ng t?i ?ây và gi? không bi?t ???ng v? nhà n?a.
L?i có ti?ng ng??i v?ng ra t? chi?c h?p b?ng s?t - chính ?ó là chi?c lò s??i c?a m? phù th?y.
- Ch? trong nháy m?t nàng s? v? t?i nhà, tôi s? ??a nàng v?, nh?ng nàng ph?i ký giao kèo làm t?t c? m?i ?i?u tôi nói. Tôi chính là hoàng t? c?a m?t n??c l?n và mu?n k?t duyên tr?m n?m cùng nàng.
Nàng bàng hoàng c? ng??i, b?ng ngh?:
- L?y chúa, tôi bi?t s?ng sao v?i chi?c h?p b?ng s?t kia.
Nàng r?t mong mu?n ???c tr? v? nhà s?ng bên vua cha nên ?ã nh?n l?i làm t?t c? nh?ng gì nó mu?n. R?i có ti?ng nói ti?p:
- Khi tr? l?i ?ây nàng nh? mang theo m?t con dao và khoét m?t l? ? h?p s?t.
R?i có ng??i ??a nàng v? nhà, ng??i ?ó ?i bên c?nh nàng nh?ng ch?ng h? nói m?t ti?ng nào, hai ti?ng ??ng h? sau thì nàng v? t?i hoàng cung.
C? hoàng cung vui nh?n h?n lên khi th?y công chúa tr? v?. Nhà vua h?t s?c vui m?ng, ch?y ra ôm hôn con gái.
V?i nét m?t bu?n r?u, công chúa nói:
- Th?a cha kính yêu, con b? l?c trong r?ng sâu. Có l? không bao gi? con ra ???c kh?i khu r?ng r?m hoang vu ?y, n?u con không g?p m?t chi?c h?p b?ng s?t. Chính nó cho ng??i d?n ???ng ??a con v? nhà, và chính con có h?a là s? quay tr? l?i n?i ?y ?? gi?i thoát cho chi?c h?p s?t ?y và l?y nó.
Nghe nói v?y, nhà vua bàng hoàng c? ng??i, làm nh? mu?n ng?t x?u, vì công chúa là ??a con duy nh?t. Bàn ?i tính l?i, nhà vua truy?n cho ng??i ?i thay th? công chúa. Cô con gái nhà xay lúa c?m dao ?i thay công chúa. Cô l?y dao ?âm vào chi?c h?p s?t ?ã hai m??i t? ti?ng mà chi?c h?p v?n y nguyên, không h? b? s?t m?.
Khi tr?i l?i v?a h?ng sáng thì t? trong h?p s?t có ti?ng v?ng ra:
- Tôi th?y hình nh? tr?i l?i h?ng sáng r?i thì ph?i.
Cô gái nói:
- Hình nh? tôi nghe th?y có ti?ng c?i xay gió ch?y.
- À, té ra cô là con gái ông th? xay, th? thì có th? ?i ngay ???c ??y, g?i công chúa t?i ?ây.
Cô con gái nhà xay quay tr? v? tâu l?i v?i nhà vua r?ng h?p s?t không ?ng cô mà ch? ?ng công chúa. Nghe v?y nhà vua ?âm ra lo s?, còn công chúa ch? bi?t ng?i than thân trách ph?n.
Trong hoàng cung còn có m?t ng??i ??p h?n cô gái nhà xay lúa, ?ó là cô gái nuôi heo. Nhà vua th??ng cho cô gái nuôi heo m?t ??ng ti?n vàng và b?o cô ?i thay công chúa.
Cô gái ?i t?i n?i, ra s?c th?c ?âm nh?ng chi?c h?p s?t v?n không h? b? s?t m?, l?i lõm. Hai m??i t? ti?ng ??ng h? ?ã trôi qua, b?ng t? trong h?p s?t có ti?ng v?ng ra:
- Tôi th?y hình nh? tr?i l?i h?ng sáng r?i thì ph?i.
Cô gái ?áp l?i:
- Hình nh? tôi nghe th?y ti?ng tù và c?a b? tôi.
- À, té ra cô là cô gái nuôi heo. Th? thì có th? ?i v? ngay ???c ??y, g?i công chúa t?i ?ây. Nói v?i công chúa r?ng, n?u không gi? l?i h?a thì hoàng cung s? b? s?p ??, m?i th? ??u s? v? nát, m?t viên g?ch lành c?ng không có.
Nghe tin ?ó, công chúa ng?i khóc n?c n?. Nh?ng không th? làm khác ???c, công chúa ?ành ph?i gi? l?i h?a. Nàng chào t? bi?t vua cha, gi?t theo mình m?t con dao, ?i vào r?ng n?i có chi?c h?p s?t. T?i n?i, công chúa ng?i gõ, sau hai ti?ng ??ng h? ng?i gõ, công chúa ?ã ??c ???c m?t l? nh?. Nhìn qua l? ?ó, d??i ánh sáng l?p lánh c?a vàng và kim c??ng, công chúa nhìn th?y m?t ng??i tí hon. Lòng công chúa b?ng th?y x?n xang, nàng ti?p t?c gõ ??c, l? th?ng ???c m? r?ng ra h?n tr??c. M?t chàng trai b??c ra và nói:
- Chính nàng ?ã gi?i thoát cho anh, nàng là cô dâu ch?a c??i c?a anh, anh là c?a nàng.
Chàng trai mu?n ??a nàng v? v??ng qu?c c?a mình. Nàng nói mu?n v? th?m vua cha m?t l?n n?a. Chàng ??ng ý v?i ?i?u ki?n nàng ch? nói ba câu r?i quay l?i ngay. V? t?i nhà m?i vui chuy?n trò nàng không nh? t?i l?i d?n.
??i m?t lát không th?y nàng quay tr? l?i, chàng trai ti?p t?c lên ???ng. Ch?ng m?y ch?c, chàng ?ã ?i qua núi th?y tinh, qua c? n?i có nh?ng thanh ki?m vung lên chém xu?ng liên t?c.
Chuy?n trò xong công chúa ?em theo m?t ít ti?n ?? làm l? phí, vào chào t? bi?t vua cha, nàng tr? l?i cánh r?ng l?n ?? tìm ng??i mình h?n. H?p s?t c?ng nh? chàng trai nàng h?n ??u không th?y n?a, nàng c? ?i nh? th? chín ngày li?n, b?ng ?ói c?n cào, nàng ?ành leo lên cây ng?i. Tr?i t?i ?en nh? m?c, nàng ng?i b?ng ng?n ngang nh?ng lo cùng s? b? thú d? ?n th?t, nàng ch? còn bi?t ng?i c?u mong tr?i chóng sáng. Vào lúc n?a ?êm, nàng nhìn th?y phía xa có ánh l?a. Nàng ngh?:
- May ra thì mình thoát n?n.
Nàng t?t xu?ng và th?ng h??ng có ánh l?a mà ?i. V?a ?i nàng v?a lâm râm c?u kh?n, cu?i cùng nàng t?i tr??c m?t c?n nhà nh?, c? m?c ??y quanh nhà, tr??c nhà là m?t ??ng c?i ch?t cao. Nàng ngh?:
- Gi? thì làm th? nào mà vào ???c trong nhà ?ây?
L?i phía c?a s?, nhìn vào trong nhà nàng ch? th?y m?t con rùa nh? nh?ng béo m?p, nh?ng trên bàn bày toàn s?n hào h?i v? ??ng trong bát, ??a b?ng b?c. Nàng nín th? kh? gõ c?a, con rùa c?t ti?ng g?i:
Chú m?p tròn ?âu
Mau chân lên nào
Ra mà m? c?a
Xem ai t?i nhà.
M?t chú rùa lon ton ra m? c?a. M?i ng??i ?ón ti?p nàng r?t là vui v?, h?i nàng ?? th?:
- Cô t? ?âu t?i ?ây, cô gái? Cô còn ??nh ?i ?âu n?a?
Nàng k? cho m?i ng??i nghe h?t ??u ?uôi câu chuy?n, vì nàng không gi? ?úng h?n nên chi?c h?p s?t cùng hoàng t? ?ã bi?n m?t. Nàng nói s? ?i t?i cùng tr?i t?n ??t tìm cho t?i khi g?p l?i ???c chàng m?i thôi. Nghe xong rùa m? nói:
Chú m?p tròn c?ng
Mau chân lên nào
Vào trong bu?ng ?y
L?y h?p ra ?ây.
Rùa con lon ton ch?y ?i l?y h?p mang ra. Sau khi ?n u?ng no nê, rùa con ch? cho nàng chi?c gi??ng dành cho khách, nàng lên gi??ng và thi?p ?i lúc này không hay.
Sáng s?m hôm sau, khi nàng th?c d?y, rùa m? l?y t? trong h?p ra ba chi?c kim và d?n nàng nh? mang theo ng??i. Th? nào nàng c?ng ph?i ?i qua núi th?y tinh, ?i qua ch? có ba chi?c ki?m luôn luôn vung lên chém xu?ng. Và cu?i cùng là qua m?t con sông l?n. N?u nàng ?i qua ???c nh?ng n?i ?ó th? nào nàng c?ng g?p l?i ng??i th??ng. Tr??c khi chia tay, rùa m? ??a cho nàng thêm m?t l??i cày và ba h?t d?, d?n nàng ph?i luôn chú ý t?i ba b?o v?t: kim, l??i cày, và h?t d?.
Nàng lên ???ng, ?i hoài ?i mãi nàng t?i m?t ng?n núi th?y tinh, núi tr?n tu?n tu?t, nh?ng khi nàng c?m ba chi?c kim kia vào m?i giày thì nàng th?y mình nh? ?ang ?i trên ??t và nàng ?i qua núi th?y tinh m?t cách d? dàng. Qua núi r?i, nàng c?m ba chi?c kim kia vào thân cây bên ???ng và l?i ti?p t?c ?i. T?i ch? ba thanh ki?m, nàng l?y l??i cày ra và tr??t qua ch? ba thanh ki?m m?t cách d? dàng. Cu?i cùng nàng t?i bên b? m?t con sông l?n. Nàng ?i ?ò qua sông. Ngay bên b? sông là m?t tòa lâu ?ài l?n, nàng t?i h?i xin làm ng??i ph? vi?c, vì nàng bi?t r?ng chính hoàng t? ng??i yêu nàng là ch? lâu ?ài này.
Hoàng t? ?inh ninh không bao gi? g?p l?i ng??i yêu c? nên ?ã ?n h?i ng??i khác, và ?ang chu?n b? ?? c??i.
Gi? ?ây nàng là ng??i h?u gái trong hoàng cung, sau khi ?ã chu t?t m?i công vi?c trong ngày và t?m r?a xong, nàng l?y m?t h?t d? ra c?n tính ?n, nh?ng bên trong không ph?i là nhân h?t d? mà là m?t b? ?? c??i tuy?t ??p. Nghe tin cô h?u gái có b? ?? c??i tuy?t ??p, cô dâu t?i xem và nói mu?n mua l?i. Ng??i h?u gái nói mình không bán, nh?ng s?n sàng bi?u cô dâu b? ?? c??i, n?u cô dâu cho phép ng??i h?u gái ng? ? trong phòng c?a chú r?.
Nhìn b? ?? c??i tuy?t ??p kia, lòng cô dâu ao ??c sao có ???c b? ?? ?y, cô nh?n l?i ngay. Cô dâu nói v?i chú r?:
- ??a h?u gái ?iên r? kia mu?n ?êm nay ng? l?i ? bu?ng chàng, chàng có ?ng không?
Chú r? ?áp:
- N?u em b?ng lòng thì anh c?ng ?ng thu?n.
Tr??c khi chia tay nhau ?i ng?, cô dâu m?i chú r? u?ng m?t chén r??u có pha thu?c ng?. Sau ?ó chú r? v? bu?ng mình ng? và cho phép cô h?u gái vào cùng.
Hai ng??i vào bu?ng. Chàng ng? say ??n m?c nàng không sao ?ánh th?c d?y ?? trò chuy?n. Nàng th?c su?t ?êm tr??ng than th?:
- Em ?ã gi?i thoát cho anh ra kh?i r?ng sâu, ra kh?i chi?c h?p s?t giam c?m. Em ?ã v??t núi th?y tinh, ?i qua ba l??i ki?m, v??t m?t con sông l?n ?? tìm chàng. Gi? ?ây ? bên chàng thì chàng l?i ch?ng h? nghe nh?ng ?i?u em nói.
Nh?ng ng??i h?u ng? ? bên ngoài bu?ng ??u nghe r?t rõ ti?ng nàng than th? su?t ?êm hôm tr??c. Hôm sau h? k? l?i cho ch? c?a mình nghe.
T?i hôm sau cô gái c?n h?t d? th? hai. Khi h?t d? v?, hi?n ra ? bên trong m?t b? ?? l?ng l?y nh? ?? c??i c?a cô dâu. Cô dâu nói xin mua l?i, nh?ng cô gái không bán, ch? xin ???c ng? ? trong phòng c?a chú r? ?êm n?a. Cô dâu ??ng ý nh?ng tr??c ?ó ?ã cho chàng u?ng n??c có pha thu?c ng?. Vào trong bu?ng là chàng l?n ra ng? ngay và ng? say t?i m?c lay ng??i chàng c?ng không t?nh.
Cô gái ??u b?p th?c su?t ?êm tr??ng than th?:
- Em ?ã gi?i thoát cho anh ra kh?i r?ng sâu, ra kh?i chi?c h?p s?t giam c?m. Em ?ã v??t núi th?y tinh, ?i qua ba l??i ki?m, v??t m?t con sông l?n ?? tìm chàng. Gi? ?ây ? bên chàng thì chàng l?i ch?ng h? nghe nh?ng ?i?u em nói.
Nh?ng ng??i h?u ng? ? bên ngoài bu?ng ??u nghe r?t rõ ti?ng nàng than th? su?t ?êm hôm tr??c. Hôm sau h? k? l?i cho ch? c?a mình nghe.
T?i th? ba cô gái ??u b?p l?i c?n h?t d? th? ba. M?t b? ?? l?ng l?y thêu b?ng ch? vàng ròng nom óng ánh. Cô dâu l?i mu?n mua, nh?ng cô gái ch? yêu c?u cho ng? ?êm n?a ? trong bu?ng chú r?.
Khi u?ng n??c hoàng t? ?ã ?? cho n??c ch?y ra ngoài. Khi chàng ng? ???c m?t lúc thì nghe th?y ti?ng than th?:
- Anh yêu quý, em ?ã gi?i thoát cho anh ra kh?i r?ng sâu, ra kh?i chi?c h?p s?t giam c?m.
M?i nghe t?i ?ây chàng ?ã b?t d?y và nói:
- Chính em m?i là cô dâu th?t. Em m?i là ng??i anh yêu quý, anh là c?a em.
Hoàng t? gi?u qu?n áo c?a cô dâu gi? kia, v?i vã cùng ng??i yêu mình ra xe ng?a và lên ???ng ngay trong ?êm ?y. T?i b? sông l?n kia, h? lên thuy?n và chèo ?ò qua sông. R?i h? t?i ch? có ba thanh ki?m vung lên chém xu?ng liên t?c. Hai ng??i ng?i lên chi?c l??i cày tr??t qua, cu?i cùng h? t?i núi th?y tinh. H? c?m ba chi?c kim gài ??u xu?ng núi, và ?i qua núi an toàn. Khi h? v?a b??c chân vào túp l?u c? thì b?ng tr??c m?t h? hi?n ra m?t tòa lâu ?ài l?n, gia nhân ra vào t?p n?p, h? h?t s?c vui m?ng ra ?ón hai ng??i.
?ám c??i c?a h? ???c t? ch?c trong lâu ?ài nguy nga này. Sau ?ó h? ?i ?ón vua cha v? cùng ?. Hoàng t? lên ngôi tr? vì c? hai n??c.
 
在希望還有用處的時代,一位王子被一位老巫婆施了法,困在森林中的一個大鐵爐里。 許多年過去了,沒有人能救出他。 一天,一位公主來到了大森林,她迷路了,找不到他父親的王國了。 她在森林里胡亂轉了九天,最后來到鐵爐前。 突然鐵爐里傳出一個聲音:"你從哪里來?要到哪里去?"公主答道:"我找不到父親的王國,沒法回家了。"鐵爐里的聲音又說道:"我會很快幫你回家的,只要你肯答應我一件事。我是一位王子,我的國家比公主你的要強大得多,我要娶你為妻。"
公主很害怕,她想:"天??!我怎能和一個鐵爐在一起呢?"不過她太想回家了,便答應了他的要求。 但是他又說:"你回去后必須再來,帶一把刀子,在鐵爐上刮個洞。"說完,他派了個向導送公主回家,向導在旁邊一直不做聲,兩小時后,公主就到家了。 公主回來了,宮中一片歡騰,老王吻了女兒,可公主愁眉苦臉,說:"親愛的父王,我可嚇壞了,要不是在森林中遇到了一個鐵爐,我可就永遠回不了家了??墒俏也坏貌淮饝F爐的要求,回去把他救出來,然后嫁給他。"老王一聽幾乎暈了過去,因為他只有這個獨生女兒。 于是商量著,想讓磨坊主那漂亮的女兒頂替公主去。 女孩被帶到森林里,他們給了她一把刀,她便開始刮起鐵爐來。 她刮了整整一天,卻沒有刮下絲毫鐵片。 天快亮了,爐子里面叫道:"外面像是白天了。"姑娘回答說:"是呀!我好像聽到爸爸磨房里的機器的轟鳴聲了。""這么說你是磨房主的女兒,趕快走開,讓公主來。"姑娘馬上離開了,她告訴國王,爐子里的人只要公主去。 國王聽了很害怕,公主也嚇得一個勁地哭。 國王又派了一個養豬人的女兒去森林,還給了她一塊金子,這姑娘比磨房主的女兒漂亮得多。 姑娘拿著刀子在爐子上刮了一整天,可還是沒刮下什么東西。 天亮時,爐里的聲音又叫道:"外面像是白天了。"姑娘回答:"是??!我仿佛聽到爸爸在吹牧笛了。""這么說,你是牧人的女兒啦!你馬上回去要公主來,否則整個王國就會被夷為平地,片瓦不留。"公主得知后,除了啼哭,也沒辦法,只有履行她的諾言。 于是她告別了她的父王,拿著把刀子,徑直向森林中的那鐵爐走去。 一到那,她便動手刮,鐵皮一層層被刮開,兩小時后,一個小洞出現了。 她透過那洞朝里瞅了瞅,原來爐子里呆著位年輕英俊的小伙子。 小伙子渾身珠光寶氣,公主不禁心頭一喜。 她繼續刮,不久就刮出了個很大的洞,那年輕人可以鉆出來了。 年輕人一出來就說:"現在,你屬于我,我屬于你。你是我的新娘,是你救了我。"
王子立刻要帶公主回他的王國,但公主請求再去見父王一面。 王子答應了,但只準她和她父親最多說三句話。 公主急匆匆地趕回了家,可她的話兒遠遠不止三句。 于是那鐵爐立刻不見了,遠遠地飛過了玻璃山和鋒利的寶劍的那邊。 可王子還是得救了,不再被關在里面。 隨后公主告別了父王,帶了些零星的錢兒,又回到森林里。 她四處尋找那鐵爐,可哪里找得到。 她找了九天,已是饑腸轆轆了,不知該怎么辦好,因為已沒有半點東西可吃了。 天黑了,她爬上一棵小樹,打算在上邊過夜,因為害怕野獸。 半夜時分,她發現遠處有盞小燈,心想:"啊,這下我得救了!"她滑下樹,向那燈光走去,一邊走一邊祈禱著。 她來到了一座小舊屋前,見周圍長滿了草,門外堆著一小堆木柴。 "唉,我現在怎么進去呀?"她心里嘀咕著。 她往窗戶里探了探頭,看到滿屋子是大大小小的癩蛤蟆,卻有一張鋪陳華麗的桌子,上面擺著酒和烤肉,碟子杯子都是銀的。 于是她鼓起勇氣去敲門,只聽一只肥大的蛤蟆立刻叫道:
"綠色的小侍女,
盤腿兒小侍女,
盤腿的小狗兒,
蹦來又蹦去呀,
快看外面是誰喲。 "
一只小蛤蟆蹦來開了門。 公主進了屋,大伙兒都歡迎她,請她坐下。 蛤蟆問公主:"你從哪來?要到哪去?"于是公主向它們說了自己的遭遇:因為自己和父王多說了幾句,鐵爐和王子就不見了,現在就是到天涯海角她也要找到他。 于是老蛤蟆又說道:
"綠色的小侍女,
盤腿兒小侍女,
盤腿的小狗兒,
蹦來又蹦去呀,
快把大盒子背過來。 "
小蛤蟆又蹦過去背來一個盒子。 隨后它們讓公主飽餐了一頓,又給她鋪了張床,上面墊著絲綢和絲絨,臥在上面舒服極了。 公主祈禱完了后,就睡著了。 第二天早上,公主醒了,老蛤蟆從大盒中拿出了三根針叫她帶著,說定有用處,因為公主只有翻過一座玻璃山,繞過三口寶劍,渡過一個大湖,才能找到王子。 帶著這三件禮物,公主上路了。 她走到了玻璃山前,山上很滑,她將三口針輪番插在腳跟下,順利地翻過了山;到了那邊,她把針插在一個地方,并做好記號。 隨后又到了三口鋒利的寶劍前,她站在犁輪上,從劍上滾了過去。 最后,她又來到一個大湖旁,又渡過了大水,來到一座美麗的大宮殿前。 她肯定從大森林的鐵爐中救出來的王子就在這宮中,于是走了進去,裝出一副可憐相,說是希望有人雇傭她。 這時候,王子正準備和另一位姑娘結婚,因為他以為公主早死了。
晚上,公主洗完所有的碟子,便從口袋中拿出一個堅果準備吃,可誰知一嗑開,里面竟有一件非常漂亮的宮廷禮服! 王子的未婚妻聽說了這事,來向她要那套衣服,說:"這衣根本不適合洗碟的女傭穿。'她想買下它。公主回答說,不,她可舍不得賣,除非她答應她的條件,即許她在新郎的房間里睡一夜,新娘就可以得到它。新娘實在太喜歡這件漂亮的衣服啦,只好答應條件。晚上,新娘對新郎說:"那個傻丫頭要在你房間睡一夜,你同意嗎? "只要你愿意,我沒意見。"于是新娘讓他喝了杯酒,里面滲了些催眠藥,這樣王子當然就呼呼睡起大覺來,無論公主怎樣呼喚都無動靜。 公主哭訴了一整夜,說:"是我從森林中的一個鐵爐里把你救了出來,為了找你,我翻過了玻璃山,跨過了三口寶劍,趟過了一個大湖,可你連話兒都不聽我說!"這些話被門外的仆人聽得一清二楚,早上全告訴了他們的主人。 第二天晚上,公主嗑開第二顆堅果,又得了件漂亮的禮服,王子的未婚妻又想買,可女仆不希罕她的錢,她又拿來和新娘交換,請求準她再在新郎房中睡一夜。 可王子又喝了一杯加了安眠藥的酒,依舊呼呼大睡了一夜。 公主又哭訴了一整夜,這些又被仆人聽見了,告訴了他們的主人。 第三天晚上,公主嗑開了第三顆堅果,這回里面是件純金做的衣服。 新娘一見又想要,公主給了她,條件是允許她再在王子的房里睡一夜。 這回王子早有防備,沒有喝催眠藥水。 公主又開始哭訴:"我最最親愛的人呀!我把你從森林中的那只爐子里救了出來……"聽到這話,王子跳了起來,"你是我的真新娘,你是我的,我是你的。"于是他們夜里坐上一輛馬車走了,他們拿走了假新娘的衣服,叫她不能起床。 他們渡過了大湖,坐上犁輪滾過了利劍,踏著針兒翻過了玻璃山,最后來到了小舊屋前。 他們一踏進屋去,小屋立刻變成了一座宏偉的大宮殿,蛤蟆們也被解去了法術,原來盡是些公主和王子。 他們歡天喜地,一個個高興極啦! 公主與王子舉行了婚禮,他們留在那座宮殿里,那宮殿可比公主父親的大得多。 公主的父王年歲大了,一個人孤零零地住著,于是他們便把他接了來,這樣他們就有了兩個王國,從此生活幸福又美滿。
那邊跑來只老鼠啦,
我這故事也講完了。
 
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

熱門TAG: 格林童話


------分隔線----------------------------
[查看全部]  相關評論
欄目列表
日本黄色视频网